Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u contact opneemt met AiKochi omdat u graag ondersteuning wil voor uw kind zal er aller eerst een kennismaking plaats vinden. Bij voorkeur samen met uw kind. Ik vind het belangrijk dat er een klik is voor uw kind en dat uw kind er een goed gevoel bij heeft.


Als wij samenbesluiten we gaan verder, volgt een intake gesprek. Dit eerste gesprek is ook een kennismakingsmoment waarbij u kunt aftasten of onze aanpak en werkwijze u aanspreekt.

In dit persoonlijk intakegesprek (binnen vier weken na het eerste contact) wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. Ook kan school, of een andere hulpverlener, uiteraard met toestemming, om informatie worden gevraagd. Aan de hand van de voorinformatie en de eerste contactmomenten wordt binnen zes weken een zorgplan opgesteld. Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de werkelijke begeleiding/behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek. Tevens wordt vastgelegd in hoeverre uw kind, u en/of wettelijk vertegenwoordiger bij de start van de hulp last ervaart van de gemelde problematiek. 

Een goed contact tussen hulpverlener en cliënten is van groot belang. De intensiteit van het contact en vorm van behandeling is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de aard van de problematiek. Ouders en het steunend netwerk vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Er wordt, wanneer er aanleiding voor is, contact gezocht met de leerkracht of mentor (met toestemming). Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, is er wettelijk gezien geen toestemming van de ouders nodig voor de begeleiding. 

De gestelde doelen worden meerdere malen gedurende het traject met uw kind, u en/of wettelijk vertegenwoordiger gecheckt om te kijken of we op de goede weg zijn en de hulp nog past bij de behoeften. 

Tijdens het traject wordt doormiddel van een evaluaties met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, gemeten wat de effecten van de hulpverlening is geweest. Tevens ontvangt iedere cliënt een anonieme cliënt- tevredenheid enquête. 


Meldcode

AiKochi werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat wij de richtlijnen van de meldcode volgen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Je kunt hier lezen wat de meldcode inhoudt.


Wachttijden

Bij Aikochi zijn er op dit moment geen wachttijden. Mocht er een wachttijd komen van meet dan 4 weken, dan zoek ik, indien gewenst, samen met jullie naar een oplossing.